Özlü Sözler


 1.      
“Kalbin aydınlığı, helal yemekle olur.” Hz. Ali 2.      
“Helalin hesabı, haramın da azabı vardır.” Hz. Ali 3.      
“Bak evlâdım! Haram yemek, kalbi öldürür. Lokma vardır, kalbini nurlandırır; lokma vardır onu karanlığa boğar. Yine lokma vardır, seni dünya ile meşgul eder; lokma vardır ukbâ ile meşgul eder. Lokma vardır, seni her iki dünyanın da zâhidi yapar, seni dünya ve âhiretin Hâlıkı’na yöneltir.” A. Geylani 4.      
“Haram yiyenlerin bütün azaları istese de istemese de, günah işler. Helal yiyenlerin azaları ise ibadet eder.” Abdullah Tüsteri 5.      
“Mü’mine en evvel lâzım olan helâl yemektir. Mideye helâl girerse, cevarihe [organlara] amel-i salih kuvveti verir. Haram ise, ne kadar uğraşsa, salih amel yapamaz.” Abdülhakim Arvasi 6.      
“Haram yoldan çok kazanmak rızkın bereketini yok eder.” Caferi Sadık 7.      
“Helal ile beslersen çocuğunu hürmet ile öder borcunu, haram ile beslersen o’nu hakaret ile öder borcunu.” Necip Fazıl Kısakürek 8.      
“Haramlardan korkan zâhiddir, şüpheliden korkan ise velî.” Abdülhakim Arvasi 9.      
“Haramda şifa yoktur.” İmam-ı Rabbani 10.  
“Harama düşmek korkusundan, yetmiş bab helali terk ederdim.” Hz. Ebubekir (İbn-i Abidin) 11.  
“Allah! size haram ettiği şeyde şifa halk etmedi.” Hz. Ömer 12.  
“Çocuğun şirret olmasının kaynağı haram yemektir.” İmam Gazali 13.  
““Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız; konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emânet edildiği zaman emânete riâyet ediyor mu, dünya ile meşgul olurken helâl-haram gözetiyor mu, ona bakınız.” Hz. Ömer (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VI, 288; Şuab, IV, 230, 326) 14.  
“Bu seher benden ilham kesildi. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de hikmet de helâl lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helâl lokmanın mahsûlüdür. Nûr ve kemâli artıran lokma, helâl kazançtan elde edilen lokmadır. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse, bil ki o lokma şüpheli veya haramdır.” Mevlânâ Hazretleri 15.  
“İbadet on kısımdır; dokuzu helâl rızık taleb etmek, biri ise diğer amellerdir.” Bahâüddîn Nakşibend Hazretleri 16.  
Bir defasında mânevî hâllerinin kaybolduğundan yakınan bir talebesine: “Yediğin lokmaların helâlden olup olmadığını iyi araştır!” Talebe gidip araştırdığında, yemeği pişirdiği ocakta helâl olup olmadığı şüpheli bir parça odun yaktığını anladı ve hemen tevbe etti. Bahâüddîn Nakşibend Hazretleri 17.  
Bir derviş önlerine yemek getirdi. “Bizim bu yemeği yememiz münâsip değildir. Çünkü o, öfke ile pişirilmiştir. Unu elekten geçiren, hamuru yoğuran ve pişiren kişi öfkeliymiş!” buyurdu. Bahâüddîn Nakşibend Hazretleri 18.  
“Kişinin dindarlığı, ekmeğinin helâlliği nisbetindedir.” Süfyân-ı Sevrî Hazretleri 19.  
“Lokma yemek, tohum ekmek demektir. Tohumu feyizli bir idrâk içinde ve yanık olarak atmak gerekir ki gıdâ tâate dönüşsün!” Yûsuf Hemedânî Hazretleri 20.  
“Kulun duâsına icâbet olunması için ilk şart; helâl lokma ile gönül âlemini ıslah eylemek, son şart ise ihlâs ve huzûr-i kalptir. Yani Cenâb-ı Hakk’a lâyıkıyla yönelmektir. Eğer ağza konulan lokma helâl değilse, o kimsenin ihlâslı ve huzurlu olması, mâsivâyı terk edip Hakk’a yönelmesi çok zordur.” Sami Ramazanoğlu 21.  
“Kazancın helâl yollardan olmasına dikkat etmek lâzım geldiği gibi, şüpheli lokmalardan da uzak durmalıdır. Karmakarışık ve rastgele her lokmayı yemekten sakınarak, alınan gıdânın tıyb olmasına (mânen temiz ve hoş kokulu, yani helâl olmasına) ehemmiyetle riâyet etmek şarttır.” Sami Ramazanoğlu 22.  
“Namaz kılmaktan zayıflayıp yay gibi, oruç tutmaktan eriyip çivi gibi olsanız da, haram ve şüphelilerden kaçınmadığınız takdirde, Allah o ibâdetleri kabul etmez.” Abdullah İbn-i Ömer 23.  
“Geceleri ibâdetle geçirseniz ve açlıktan beliniz keman teli gibi incelse bile, lokma ve hırkanız helâl olmadığı müddetçe maksada ulaşamazsınız!” Emir Külâl Hazretleri 24.  
“Bu milletin ve bu vatanın hayat-ı içtimaiyesini anarşilikten kurtarmak ve büyük tehlikelerden halâs etmek için beş esas lâzımdır ve zarurîdir:
Birincisi: Merhamet
İkincisi: Hürmet
Üçüncüsü: Emniyet
Dördüncüsü: Haramı helâli bilip haramdan çekinmek
Beşincisi: Serseriliği bırakıp itaat etmektir.” Bediüzzaman Said Nursi


 

 25. “Anneler helal yiyip edepli olmalı. Kötü huylar anne sütüyle çocuğa geçer, ergenlikte ortaya çıkar.” İmam Gazali


 

 26. Has ve temiz gıda yiyin, temiz halis meşrubat için, temiz hava alın ki, ruhen ve bedenen, manen ve maddeten sıhhatli ve kuvvetli kalasınız. (Panzehir, sf.32 (1995))